دانلود آهنگ حال من خوبه از عرفان

حال من خوبه چرا ناراحتی حال من خوبهمگه دعوا کار من بودهتو که هر چیز خوب داری مال من بودهحال من خوبه چرا ناراحتی حال من خوبهمگه دعوا کار من بودهتو که هر چیز خوب داری مال من بودهحال من خوبهمال ماری مال مشروبهگاهی عالی گاهی بد خوبهجای خالی جای وقت بودهآره انگار قفل شدم سر جای قدم میرم جلو ی قدم عقبی هفتس میرم تا صبح یسره

<-BlogAbout->
همه چی خونه
همه چی خونه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ