دانلود آهنگ دلبر از محسن چاوشی

بستد دل و دین از من از من دل و دین بستدکافر نکند چندین چندین نکند کافردوزخ چو قمر دارد دارد چو قمر دوزخعنبر ز قمر رسته رسته ز قمر عنبرچشمش ببرد دل ها دل ها ببرد چشمشباور نکند خلق آن خلق آن نکند باورحیران شده و عاجز عاجز شده و حیرانبتگر ز رخش چون بت چون بت ز رخش بتگردلبر صنمی شیرین شیرین صنمی دلبرآذر به دلم برزد برزد به

<-BlogAbout->
همه چی خونه
همه چی خونه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ